Adhereix-te

Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera Les persones físiques o jurídiques interessades a utilitzar la marca i el logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera, poden presentar i tramitar les sol·licituds o bé via telemàtica a la seu electrònica del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre o bé presencialment a la seu de:

 • Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, ubicada a la seu del Consell Comarcal del Montsià.
 • Consells Comarcals del Baix Ebre, de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
 • Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.

A la sol·licitud caldrà adjuntar-hi, com a documentació bàsica, la següent:

 1. Memòria explicativa en què es detallaran les característiques dels recursos locals, productes, béns o serveis que aspiren a la utilització de la marca i logotip. S’hi inclourà tota la informació justificativa del compliment dels requisits i compromisos establerts en aquest Reglament, als seus annexos de condicions aplicable al producte, bé o servei per al qual es desitja obtenir l’autorització, així com qualssevol altres certificacions que puguin aportar‐ne informació addicional. En el cas d'aquells recursos locals, productes, béns o serveis que ostentin la qualificació de Denominació d'Origen, Indicació Geogràfica Protegida, Especialitat Tradicional Garantida, Producte Ecològic o certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible, hauran d’acreditar‐ho adequadament.
 2. Escriptura de constitució o document que n’acrediti la personalitat.
 3. N.I.F. o C.I.F.
 4. Certificació d'estar al corrent en les obligacions tributàries i de la seguretat social. La persona sol·licitant podrà substituir aquesta certificació per una declaració responsable, en els termes i amb els requisits i contingut previstos en l’article 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Sens perjudici dels efectes concrets que en cada cas determini la legislació sectorial, la presentació de la declaració responsable en el marc d'un procediment administratiu faculta l'administració pública competent per a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen
 5. Si és el cas, acreditació de tenir registrada o protegida la marca del recurs local, producte, bé o servei per a la que se sol·licita autorització d’ús de la marca Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.
 6. Declaració responsable que reflecteixi la producció anual estimativa del recurs local, producte, bé o servei que farà ús de la marca i el logotip Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera.
 7. Declaració responsable que compleix la normativa sectorial que li correspon, la qual no preveu cap incompatibilitat per accedir a l’obtenció de l’ús de la marca.

Utilització de la marca amb finalitats promocionals, culturals i/o divulgatives del territori:

Tal i com es preveu en l’article 3 del Reglament, quedaran exemptes dels requisits exigits a l’apartat anterior, sempre que el logotip o la marca “Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera” sigui utilitzat sense benefici econòmic o de lucre, amb finalitats promocionals, culturals i divulgatius del territori, dels seus respectius àmbits competencials o llocs d’interès:

 1. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i les entitats que en siguin membres.
 2. La Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen.
 3. Les administracions locals de la demarcació de les Terres de l’Ebre (consells comarcals, ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i consorcis) i la Diputació de Tarragona.
 4. La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa.
 5. Entitats sense ànim de lucre amb seu social a les Terres de l’Ebre, que tinguin reconeguda aquella qualitat per l’Agència Tributària i així ho acreditin davant del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. En aquests casos, hauran de comunicar prèviament per a quines finalitats sol·liciten l’ús de la marca i logotip a fi que, un cop valorades pel Consorci, obtinguin l’autorització d’aquest.