La reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre

Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera

Antecedents

L’observatori del Paisatge va encarregar la coordinació, supervisió i revisió del Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre a l’Institut de Desenvolupament de les Terres de l’Ebre (IDECE) al juny de 2006. La seva redacció va anar a càrrec d’un equip d’especialistes del CODE, Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (en l’actualitat COPATE) i de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

El Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre es va aprovar definitivament el 16 de juliol de 2010 i va ser el predecessor de la Candidatura de la Reserva de Biosfera de Terres de l’Ebre.

Model de Governança

El COPATE, Consorci de Polítiques Ambientals a les Terres de l’Ebre, es va constituir l’any 2014 amb l’objectiu d’agrupar en una sola estructura administrativa les competències ambientals de caràcter local que fins al moment desenvolupaven cinc consorcis diferents de l’àmbit territorial de la Reserva. Així, el COPATE és l’organisme tècnic que gestiona la Reserva de la Biosfera, com a Oficina Tècnica, amb una àrea pròpia dintre de la seva estructura, transversal a la resta d’àrees existents al COPATE: Salubritat Pública, Assistència Tècnica Municipal (Sanejament i Eficiència energètica), Gestió de Residus, Entorn natural i territori.
Per tant, l’Oficina Tècnica del COPATE és la responsable de planificar, implementar i comunicar les accions necessàries per al desenvolupament de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre (RdBTE), la representa davant les institucions i les xarxes temàtiques a les quals es troba adscrita.

L’organisme de decisió de la RdBTE és la Comissió Executiva, la qual té regulació pròpia i exclusiva dintre del COPATE i té la funció de desenvolupar, avaluar i establir mecanismes per executar les decisions a l’entorn de la RdBTE. Està formada per:

 • Generalitat de Catalunya
  • Delegació Territorial
  • Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), d’Empresa i Ocupació, de Territori i Sostenibilitat
  • Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)
 • Administració supramunicipal
  • Consells Comarcals del Baix Ebre, del Montsià, de la Terra Alta i de la Ribera d’Ebre
  • Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE)
  • Diputació de Tarragona
 • Altres organitzacions
  • Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa

Organigrama

Depenent de l’òrgan gestor ha d’estar l’Observatori Socioambiental, encarregat de fer un seguiment del compliment dels objectius de la Reserva i del grau d’implementació del Pla de Gestió, gràcies a un sistema d’indicadors prèviament definits en el Pla, però que poden ser ampliats i modificats en funció de les necessitats. També és l’organisme responsable de la difusió de dades i de crear un entorn obert d’aquestes dades que garanteixi, en tot moment, la transparència, l’eficiència i l’accés d’experts i del gran públic a les dades de la Reserva. Es crearà a partir de la coordinació de grups de treball en investigació, tant social com científica, que a dia d’avui ja estan desenvolupant aquestes funcions al territori tot i que sigui de forma sectorial.

El Consell Consultiu és l’òrgan de participació de la Reserva i engloba les principals entitats i agents territorials que han expressat la voluntat de participar en la presa de decisions de la Reserva. Aquest Consell assisteix a la Comissió Executiva, proporcionant-li les pautes per al disseny de polítiques de desenvolupament territorial.

Actualment, està compost per més de 60 entitats dels sectors més representatius del territori: universitat i centres d’investigació, organitzacions empresarials, sindicats, cooperatives, comunitats de regants, associacions del sector turístic, centres d’estudis locals, entitats conservacionistes, etc. Es reuneix en Assemblea General almenys dos cops l’any, presidit pel titular de la Conselleria de la Generalitat competent en biodiversitat. S’estructura en forma de Grups de Treball específics, que permeten una major participació, més àgil i operativa al moment de canalitzar els debats. Actualment existeixen 5 grups de treball:

 • Grup de Treball del Patrimoni Natural: agents competents i implicats sobre aquest tema, especialment els responsables dels Parcs Naturals i altres espais d’interès natural.
 • Grup de Treball de Patrimoni Cultural: representants d’entitats i institucions amb interès i competència en el camp cultural i la conservació del patrimoni monumental.
 • Grup de Treball de Recerca: coordinat per la Universitat Rovira i Virgili, on es dona trobada a la resta d’agents que desenvolupen treballs d’investigació en l’àmbit de la RdBTE.
 • Grup de Treball del Sector Agroalimentari: principals actors del sector agrari i les administracions competents.
 • Grup de Treball del Sector Turístic: principals actors de la hostaleria, restauració i de serveis turístics.

Entre el Consell Consultiu i l’òrgan gestor hi trobem el Comitè Avaluador de la Marca, organisme que té les funcions de definir quins recursos locals, productes, béns i serveis poden fer ús de la marca Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera. Per dur a terme aquesta regulació, el Comitè ha elaborat un Reglament i annexes on es defineixen també criteris de qualitat en l’àmbit ambiental, social i del propi producte o servei. El Comitè Avaluador és, per tant, l’òrgan tècnic de la Reserva encarregat d’evitar la banalització de la marca i alhora assegurar l’accés als possibles usuaris, emetent un informe vinculant que eleva a la Comissió Executiva.
La seva composició és estrictament tècnica, format per l’Oficina Tècnica del COPATE, tècnics dels Departaments de la Generalitat competents en la matèria (Agricultura, Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació), per tres membres de sindicats (CCOO, UGT i Unió de Pagesos) i per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, qui té assignat el paper de Secretaria del Comitè.

Què significa Reserva de la Biosfera?

Enllaç a la informació sobre La Reserva de la Biosfera al lloc web del COPATE

Fitxa tècnica de La Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre

Enllaç a la informació sobre la fitxa tècnica de La Reserva de la Biosfera al lloc web del COPATE

Mapa de zonificació de la Reserva

Enllaç al mapa de zonificació de la Reserva

Pla de Gestió 2015-2023 de la Reserva Biosfera

Pla de Gestió 2015-2023 de la Reserva Biosfera