Transició energètica a les Terres de l'Ebre

PLA DE PARTICIPACIÓ - ESTRATÈGIA TERRITORIAL PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

La transició energètica ens planteja un repte com a societat, al que podem donar resposta des d'una estratègia conjunta entre administracions locals, ciutadania i sectors econòmics del territori. Per tal d'activar la transició energètica, és important que ens informem de les possibilitats que obre aquest nou model energètic i que hi participem activament.

Per això, des del PECT EbreBiosfera vam engegar un procés de participació, amb la realització d'un webinar i una consulta:

- Webinar "Transició Energètica a les Terres de l'Ebre"

      - Presentació "Comunitats Locals d'Energia", per Santi Martinez i Xavi Massa, de Km0 Energy

      - Presentació "Estratègia i Governança Energètica a les Terres de l'Ebre", per Marc Poy i Marga Estorach, de COPATE

Per mostrar els resultats de la consulta realitzada, i per parlar i debatre sobre els eixos i les accions que podem dur a terme, vam realitzar un segon webinar:

- 2on Webinar "Transició Energètica a les Terres de l'Ebre"

        - Presentació "Eixos i Accions per la Transició Energètica", per Marga Estorach i Marc Poy, de COPATE

        - Presentació "Resultats de la Consulta", per Coia Poblet, de Gabinet Ceres

        - Presentació "Ajuts i Finançament per fer Front a la Transició Energètica", per Francesc Vidal, de l'Institut Català d'Energia

Seguidament, trobaras més informació sobre la transició energètica:

- Autoconsum Elèctric

- Biomassa de Proximitat

- Comunitats Locals d'Energia

- Infografia Resultats Consulta Transició Energètica a Terres de l'Ebre

1. TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Per què transició energètica?

El model energètic actual és insostenible, centralitzat i poc democràtic. Ha estat basat en la disponibilitat de combustibles fòssils i, d’una banda, aquesta disponibilitat es troba en declivi per el “peak oil”, i de l’altra, el seu consum provoca emissions de CO2 que intensifiquen el canvi climàtic.
Per aquest motiu, s'han fixat objectius a nivell europeu i mundial per reduir les emissions de CO2, tot i augmentant la producció de les energies renovables i la millora de l'eficiència energètica. Aquests objectius busquen descarbonitzar (eliminar l’ús de combustibles fòssils) l’economia al 2050, i fixen objectius molt ambiciosos per al 2030, amb:

 • Reducció dels gasos d’efecte hivernacle en un 40%
 • Assolir el 32% d’energies renovables sobre l’energia que utilitzem
 • Millorar l’eficiència energètica en un 32’5%

I per què a les Terres de l'Ebre?

Perquè som la principal regió productora d'electricitat de Catalunya i no sempre aquest posicionament ha tingut impactes positius sobre el territori.

Perquè cal repensar la relació del territori amb l'energia i proposar un model diferent, basat en una producció energètica descentralitzada, distribuïda en petites i mitjanes instal·lacions, i de proximitat, que tingui un impacte més favorable sobre el conjunt del territori i de la societat, amb els següents objectius:

 1. Reconvertir el model de producció energètica existent actualment a un model que tingui un retorn positiu en el territori.
 2. Assolir un model de sobirania energètica al 2030 centrat en un 100% d’autosuficiència i d’autoconsum en el mix elèctric.
 3. Augmentar el consum energètic d’energies renovables, tant de biomassa amb finalitats tèrmiques, com de solar fotovoltaica o eòlica, per producció elèctrica.

I perquè cal que ho fem junts: ciutadania, administració pública, sector econòmic i sector de la recerca, som peces clau del canvi. És necessari el nostre impuls, la nostra implicació per aconseguir aquest nou model energètic a les Terres de l'Ebre.

2. ACCIONS PER LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Estalvi i eficiència

“L’energia més barata és la que no es gasta”. Més enllà de que puguem produir de manera renovable l’energia que necessitem, el primer pas és reduir aquesta demanda d’energia fomentant l’estalvi i l’eficiència energètica. En els següents enllaços podràs trobar propostes i recursos per estalviar energia:

Energies renovables: Autoconsum elèctric

Qué és l’Autoconsum?

El RD 244/2019 regula i permet les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica renovable, facilitant-ne la seva instal·lació i reduint tases i peatges tot derogant el malaurat famós “impuesto al sol”
La tecnologia fotovoltaica, que transforma l’energia del Sol en energia elèctrica, és de fàcil instal·lació i manteniment, i és especialment adequada per l’autoconsum ja que ens permet aprofitar les teulades dels edificis.

Avantatges de l’Autoconsum:

 • Comporta un estalvi energètic i econòmic
 • Procediment simple per tal que qualsevol consumidor (tant a nivell domèstic com d’empresa) pugui autoproduir-se l’energia elèctrica 
 • Permet compartir l’autoproducció entre diversos usuaris
 • Permet compensar els excedents de producció
 • Obre les portes a la participació activa de la ciutadania en el sistema elèctric
 • Millora la competitivitat de les empreses
 • Incentiva l’activitat econòmica local

Qui pot tenir una instal·lació d’autoconsum?

Qualsevol persona pot generar la seva pròpia electricitat i consumir-la a casa seva.

Amb les instal·lacions d’autoconsum es pot cobrir total o parcialment el consum d’energia elèctrica de l’habitatge, la comunitat de veïns, l’edifici o qualsevol centre consumidor.

Quan el sistema de generació no produeix energia suficient es pot seguir consumint electricitat a través de la xarxa elèctrica i, quan la producció sigui superior a la demanda, és possible abocar l’excedent a la xarxa i obtenir-ne una compensació econòmica.

També és possible que diferents consumidors comparteixin una instal·lació d’autoconsum

 • Instal·lacions individuals, per l’autoconsum de la vivenda, l’edifici d’oficines o industrials.

 • Instal·lacions col·lectives (comunitats de veïns)

En els següents enllaços podras trobar més informació sobre les possibilitats de l'Autoconsum Elèctric:

- Document ICAEN "Autoconsum Fotovoltaic Domèstic"

- "Guia Pràctica d'Instal·lacions d'Autoconsum" de l'Ajuntament de Barcelona

- "Guia Profesional de Tramitación del Autoconsumo", de l'IDAE

- "Guia pràctica per l'Autoproducció Col·lectiva en blocs de pisos", de Som Energia

Energies renovables: Biomassa de proximitat

Qué és la biomassa forestal?

És la materia orgànica d’origen forestal que prové dels productes i les restes dels treballs de millora dels boscos. Es pot utilitzar de manera directa com a llenya, o amb una  transformació prèvia per millorar l’eficiència de combustió i la capacitat d’emmagatzematge.


 
Aplicacions de la biomassa

L’ús de la biomassa com a combustible pot generar energia de calor per escalfar aigua, calefacció d’edificis o per producció de vapor.
En el mercat hi ha una amplia gamma de models i marques comercials de calderes de biomassa, amb diferents nivells d’automatització, emissions molt baixes (fins a 50 mg/m3) i rendiments del 92%, el mateix que les calderes de gas i gasoil.


 
Avantatges de l’ús de la biomassa

 • Energia renovables i de proximitat per mitjà d’una gestió forestal sostenible
 • És un recurs del territori i fomenta l’economia local
 • Redueix el risc d’incendis forestals i el seu impacte
 • Redueix la dependència de les energies fóssils
 • Estalvis energètics i econòmics i millora la competitivitat

Per més informació, pots seguir els següents enllaços:

- "Guia per orientar les explotacions agraries a fer inversions en biomassa", del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

- "Guia técnica de instalaciones de biomasa en edificios" de l'IDAE

Comunitats Locals d'Energia

Qué és una Comunitat Local d’Energia?

Una Comunitat Local d’Energia és una entitat legal, de participació voluntària i oberta, on la Ciutadania, les Pimes i les Autoritats Locals s’uneixen, com usuaris finals d’energia, per tal d’oferir beneficis energètics, dels que alhora es derivin també beneficis mediambientals, econòmics i/o socials pels seus membres o el territori on es desenvolupa la seva activitat.

Quines Activitats desenvolupen?

Les activitats a desenvolupar seran, entre d’altres:

 • Incrementar la consciència dels membres entorn el seu consum energètic
 • Provisió de serveis de flexibilitat
 • Lluita contra la pobresa energètica
 • Gestió i control dels consums energètics
 • Il·luminació i equips eficients
 • Millora dels aïllaments dels edificis
 • Generació elèctrica de fonts renovables, tant en modalitats d’autoconsum individual o compartit, com de producció per la xarxa.
 • Producció de calor  renovable mitjançant biomassa

Com participem d’una CLE?

 • Trobar-nos les persones interessades en la participació en una CLE en el nostre municipi.
 • Organitzar-nos i associar-nos, per canviar el model energètic de baix cap a dalt, partint de les necessitats locals, de la ciutadania, les empreses i els Ajuntaments, i reconstruint així el sistema energètic. 
 • Depenent del grau d’activitats a desenvolupar, l’associació o la cooperativa d’usuaris són les formes jurídiques que millor encaixen en la definició i objectius de les CLE

En els següents enllaços podràs trobar propostes i recursos sobre les Comunitats Locals d’Energia: